دی ۶, ۱۳۹۶

بروشور ها

محصولات

مزستروسل

منیوسل

ریکالر سل

رنیودرم سل

مجله ترمیم

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم

ترمیم با پیوند سلول های فیبروبلاست

ترمیم ویتیلیگو با سلول درمانی

ترمیم در سیستم عصبی

سلول درمانی در بیماری های قلب و عروق

سلول درمانی در بیماری آرتروز

سل تک فارمد در یک نگاه